Baanreglement TC de Rauwbraken

1. ALGEMENE REGELS

1.1  Het tennispark is behoudens uitzonderlijke omstandigheden gedurende het gehele jaar dagelijks geopend van 08:30 tot 23:00 uur. Het paviljoen is behoudens zaterdag en zondag geopend van 09:00 tot 16:00 uur en van 19:00 tot 23:30 uur. Op zaterdag en zondag is het paviljoen tijdens evenementen geopend van 09:00 tot 23:30 uur, anders van 09:00 tot 12:30 uur.

1.2  Er mogen alleen fietsen worden gestald op de aangewezen plaats. Het stallen van fietsen tegen de afrastering van de tennisbanen, tegen muren of in de onmiddellijke nabijheid van de terrassen en op de wandelpaden is verboden.

1.3  Bij verlies van de tennispas verstrekt de ledenadministratie uitsluitend een nieuwe na betaling van  €  7,--.

1.4  Een verenigingsbaan mag uitsluitend worden bespeeld, nadat voor de betreffende baan werd afgehangen volgens strikte regels, hierna omschreven in artikel 4.1 en volgende.

1.5   Er wordt gespeeld in tenniskleding. De banen mogen uitsluitend op tennisschoenen, geschikt voor kunstgras, worden betreden.

1.6   Voor reservering van banen ten behoeve van evenementen, dient de organiserende commissie vooraf overleg te plegen met het bestuur, een en ander conform het gestelde in het huishoudelijk reglement. De overeengekomen reserveringen worden op het digitaal afhangbord aangegeven door leden van de organiserende commissie of door het bestuur.

1.7  Bij wangedrag wordt men door het bestuur of een verantwoordelijk commissielid tot de orde geroepen, waarbij het bestuur bevoegd is sancties op te leggen.

2. BAANONDERHOUD

2.1   Alle personen die onze banen bespelen zijn mede verantwoor-delijk voor de toestand van de banen en het onderhoud ervan.

2.2  Het onderhoud van de banen door daartoe via het bestuur aangestelde personen geniet voorrang boven de verenigingsactiviteiten. Aanwijzingen van deze personen dienen strikt te worden opgevolgd.

2.3  Nadat de baan in gebruik is geweest, dient zij schoon te worden achtergelaten.

2.4  Door het bestuur zijn leden aangesteld, die bepalen of al dan niet gespeeld kan worden, gelet op de toestand van de banen. Middels het afhangbord, eventueel het toegangshek en de website wordt dit aan de leden duidelijk gemaakt.

2.5  In de winterperiode het kunstgrasveld niet gebruiken:

 • bij sneeuw. Sneeuw dient op natuurlijke wijze te verdwijnen;
 • bij ijzel, of bij een temperatuur van  –10 gr.C. of minder;
 • bij opdooi na een periode van strenge vorst.

2.6  Het is verboden op de banen:

 • te roken;
 • te tennissen met schoenen voorzien van stalen noppen of met schoenen voorzien van afschroefbare plastic noppen;
 • glaswerk naar de baan mee te nemen.
 • kauwgom te deponeren anders dan in de daarvoor bestemde bakken.

3. BAANBESTEMMING

3.1  Voor alle beschikbare en bespeelbare banen geldt het volgende:

 • Junioren tot en met 11 jaar mogen spelen van 08:30 tot 19:00 uur.
 • Junioren van 12 t/m 17 jaar mogen spelen van 08:30 tot 22:00 uur.
 • Senioren mogen spelen van 08:30 tot 23:00 uur.

3.2  Bij evenementen worden maximaal 8 banen gereserveerd door de betreffende commissie. Er zijn in principe 2 banen ter beschikking voor “vrij” tennissen.

3.3  Training:

 • wordt op het digitaal afhangbord aangegeven;
 • het weekend blijft in principe vrij van training;
 • training vindt plaats op maximaal twee banen.

4. AFHANGREGELS

4.1  Reserveren van banen op het digitaal afhangbord is alleen toegestaan:

 • met de geldige tennispas of de geldige introductiepas, en
 • door de op de tennispas vermelde personen, en
 • op een niet-bezette plaats op het afhangbord.

4.2 Het afhangen geschiedt uitsluitend met de bedoeling zelf te spelen. Afhangen ten gunste van nog niet aanwezige of reeds spelende personen is niet toegestaan. Indien men om welke reden dan ook van de afhanging geen gebruik maakt, wist men de eigen afhanging en stelt men de houders van de later afgehangen passen in kennis van de mogelijkheid eerder te spelen. De aldus vrijgekomen ruimte mag niet worden benut door derden, tenzij met instemming van alle rechthebbenden.

4.3  Bij enkelspel hangt men af voor een half uur.

4.4  Bij twee tegen een hangt men af voor een half uur.

4.5  Bij dubbelspel hangt men af voor tweemaal een half uur.

4.6  De speeltijd vangt aan op een kloktijd met een veelvoud van 5 inuten.

4.7  Bij aanvang van het tennissen dienen alle spelers die hebben afgehangen aanwezig te zijn. Indien een of meerdere spelers ontbreken, vervalt de gehele afhanging en dient men conform artikel 4.2 te handelen.

4.8  Opnieuw afhangen voor dezelfde baan (doorhangen) en nieuw afhangen voor een andere baan is niet toegestaan, zolang de afgehangen periode niet geheel is verstreken.

4.9  Wanneer op enig moment meerdere banen ter beschikking zijn, dient te worden afgehangen op een vrije baan zodat de reeds spelende leden op dezelfde baan kunnen blijven spelen.

4.10  Vanaf het moment van afhangen blijft men op het tennispark. De afhanging vervalt zodra men het tennispark verlaat.

4.11  Afhangen is niet mogelijk voor banen die zijn gereserveerd voor training of evenementen. Hiervan wordt door daartoe bevoegde personen melding gemaakt op het digitaal afhangbord. Tijdelijk niet voor evenement of training benodigde banen kunnen door dienstdoende leden van de commissie of trainer op aanvraag beschikbaar gesteld worden voor “vrij” tennissen aan leden, die niet voor het evenement hebben ingeschreven. Indien de evenements- of trainingsbaan niet tijdig is gereserveerd, mag deze baan normaal worden afgehangen.

4.12  Personen die aan evenementen of training deelnemen, mogen tot aan de beëindiging van die deelname niet afhangen. Het inspelen voor evenementen geschiedt uitsluitend op de voor de evenementen beschikbaar gestelde banen.

4.13  Alleen het bestuur of een verantwoordelijk commissielid is bevoegd - met inachtneming van het baanreglement - een afhanging ongedaan te maken. Indien er onreglementair is afgehangen mag men wel, in termen van redelijkheid, het medelid verzoeken de afhanging zelf ongedaan te maken.

4.14  Bij opzettelijke overtreding van de afhangregels dient melding te worden gedaan bij het bestuur.

4.15  Bij niet nakoming van het gestelde onder 2.4, 2.5 en 2.6 en bij eventueel daaruit voortvloeiende schade, kan het bestuur de betreffende leden aansprakelijk stellen en de geleden schade op hen verhalen.

5. INTRODUCTIE

5.1  Leden mogen maximaal 5x per jaar iemand introduceren.

5.2  Een en dezelfde persoon mag per seizoen maximaal 5x geïntroduceerd worden.

5.3  De prijs voor een introducé bedraagt € 5,00 per dag. Hiervoor wordt tegen een borg van € 10,00 een introducépas afgegeven, die men na inlevering van de introducépas terugontvangt. De introducépas is slechts één dag geldig en als de introducépas niet wordt geretourneerd wordt deze geblokkeerd.

5.4  Achter de bar ligt het introductieboek, waarin de naam van degene die geïntroduceerd wordt en van degene die introduceert, genoteerd moet worden.

5.5  De introducé ontvangt een introducépas die gebruikt moet worden op het digitaal afhangbord. Het introducerende lid is verantwoordelijk voor:

 • inschrijving van de introductie en betaling van het verschuldigde bedrag;
 • naleving van het baanreglement door de te introduceren persoon;
 • het inleveren van de pas.

5.6 Tijdens competitie of evenementen is introductie niet  toegestaan.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.