Ontwikkelingen nieuw tennispark

Beste medeleden,

Velen vragen zich af hoe de vorderingen zijn met betrekking tot de ontwikkelingen van ons nieuwe park. De afgelopen periode is er weer veel achter de schermen gedaan. Met dit artikel willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken op dit moment.

De projectcommissie volgt de ontwikkelingen op de voet en komt daarom nog steeds iedere week bij elkaar om de dan lopende zaken te bespreken en eventuele acties uit te zetten. Op het moment dat er beslissingen genomen moeten worden zal dit zoals altijd door het bestuur, binnen het afgegeven mandaat, gedaan worden.

Waar staan we nu?

De vervolg stappen richting financiering zijn gezet. Hernieuwde contacten met onze huisbankier, de Rabobank, en met de Stichting Waarborgfonds Sport ten behoeve van borgstelling zijn weer gelegd, benodigde formulieren zijn onderhanden. We verwachten dat we op korte termijn de definitieve aanvraag voor de financiering gaan indienen.

Kolsteren Projecten heeft de definitieve opdracht ontvangen voor het begeleiden en laten uitvoeren van de verbouw van het paviljoen.
Er is een plan van aanpak samengesteld en inmiddels zijn de inmetingen van ons paviljoen door Kolsteren Projecten uitgevoerd. Hiermee konden de benodigde vergunningen bij de gemeente aangevraagd gaan worden. Er stond er een afspraak gepland met de gemeente Tilburg om het traject van vergunningaanvraag door te spreken. Dit hebben we gedaan om het alles zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Vertraging

Maar helaas, er is een wijziging in het bestemmingsplan waarin ook het tennispark de Rauwbraken is opgenomen.

Conclusie

  • Er kan gedurende de behandeling van dit plan nog géén aanvraag voor een vergunning ingediend worden.
  • Ontwerpbestemmingsplan lag ter inzage vanaf maandag 2 januari tot en met maandag 27 februari 2017.
  • Afhankelijk van inkomende zienswijze is het bestemmingsplan medio juli definitief.

Ook wij hebben via Kolsteren Projecten een zienswijze ingediend en is inmiddels bij de gemeente ingeboekt onder nummer 13463397.

De gemeente heeft aangegeven dat de behandeling van zienswijzen enige tijd in beslag zal nemen en de raadsvergadering waarin het bestemmingsplan/exploitatieplan wordt behandeld op 3 juli 2017 zal plaatsvinden. Een zeer ongewenste vertraging welke wij niet in de hand hebben.

Hoe verder?

Inmiddels hebben wij op donderdag 23 maart een vervolggesprek gehad met een projectmanager van de gemeente Tilburg welke belast is met de ontwikkeling van het plan Koningsoord.

Tijdens de bijeenkomst is voor week 13 een overleg gepland met de gemeentelijk ambtenaar welke belast is met vergunningen. Met hem gaan we bekijken wat er binnen de huidige bepalingen mogelijk is zodat we toch een en ander in werking kunnen zetten.

Verder zijn er contacten gelegd met Kennis van Sport met als doel de banen, ondergrond en drainagesystemen grondig en professioneel te laten keuren. Inmiddels zijn hiertoe de nodige metingen verricht. Hiermee hebben we getracht te voorkomen dat we in een later stadium, bijvoorbeeld tijdens de aanleg van de banen, voor verrassingen zouden komen te staan.

De stichting Waarborgfonds Sport heeft dit overigens ook als verplichting voor borgstelling opgenomen.

De diverse onderzoeken en metingen hebben geen verontrustende afwijkingen aangetoond.

Verder heeft Kennis van Sport de definitieve opdracht gekregen het hele traject van banenvernieuwing en infrastructuur te begeleiden. Inmiddels is er een concept werkomschrijving opgesteld welke bepalend zal worden voor het verstrekken van offertes door de diverse aannemers.

Landmeters hebben het tracé van de gebied-ontsluitingsweg (Koningsoordlaan) inmiddels uitgezet door middel van piketpaaltjes. Met de gemeente Tilburg zijn we hierover in gesprek en inmiddels kunnen we ons verenigen met het voorgestelde tracé. De projectcommissie had een (voorlopig) tijdspad opgesteld in samenspraak en met inbreng van Kolsteren Projecten en Kennis van Sport. Onder voorbehoud van tijdige vergunning afgifte, financiële garanties en goedkeuring van leden daar waar nodig, zouden we starten met de bouw van een noodvoorziening voor het paviljoen in maart/april 2017 waarna met de (ver)bouw van het paviljoen gestart zou worden. De vernieuwing van de banen en infrastructuur zou worden uitgevoerd in juni/juli 2017. De bedoeling was dan dat eind 2017 ons park volledig vernieuwd zou zijn en we dan weer vele jaren zouden kunnen genieten en sporten. Het bestuur en de Projectcommissie zullen daar waar zij invloed op hebben alles in het werk stellen om de ontstane vertraging zo beperkt mogelijk te houden.

De projectcommissie zal in de loop van de komende tijd nog steeds diverse mensen binnen en buiten de club benaderen om gebruik te kunnen maken van hun specifieke expertise. Gelijktijdig willen we aan onze leden vragen zich te melden als zij denken een waardevolle bijdrage te kunnen en willen leveren aan de ontwikkeling van dit project. Aanmelden kan via het e-mailadres projectcommissie@tcderauwbraken.nl. Uit deze aanmeldingen zal een selectie gemaakt worden van mensen, bedrijven en expertises indien en op het moment dat die nodig zijn.

Wij begrijpen dat de verwachtingen nog steeds hoog gespannen zijn en uw geduld door deze vertraging nog steeds sterk op de proef gesteld word. We vragen begrip voor het feit dat nog steeds niet de schop de grond in kan, externe ontwikkelingen bepalen helaas nog voor een groot deel de voortgang van dit project.

Namens het bestuur en de projectcommissie,

Hans Koopmans en Jan van Zantvoort