Ontwikkelingen nieuw park

Beste medeleden,

Velen van u (zo niet allen) zullen zich afvragen hoe de vorderingen zijn met betrekking tot de ontwikkelingen van ons nieuwe park. Na de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) is er veel achter de schermen gedaan. Met dit artikel willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken op dit moment. Ook zullen wij vanaf nu met enige regelmaat extra nieuwsbulletins uit doen gaan.

Tijdens de BALV is de commissie Overhoeken ontheven van haar taken. Taken waarvan de leden van de commissie zich naar volle tevredenheid gekweten hebben. In de bestuursvergadering die volgde op die BALV is vervolgens een projectcommissie ingesteld die de hele (ver)bouw zal begeleiden. Deze commissie bestaat uit Jan van Zantvoort, Rob Balke, Jan van Rijswijk en Arjan Enneman. Indien er aanleiding toe is zal binnen de vereniging, maar indien nodig ook daarbuiten, expertise “ingehuurd” worden (denk hierbij bijvoorbeeld aan baanvernieuwing, verlichting e.d.). Deze projectcommissie volgt de ontwikkelingen op de voet en komt daarom iedere week bij elkaar om de dan lopende zaken te bespreken en eventuele acties uit te zetten. Op het moment dat er beslissingen genomen moeten worden zal dit altijd door het bestuur, binnen het afgegeven mandaat, gedaan worden.

Waar staan we nu? De vervolg stappen richting financiering zijn gezet. Hernieuwde contacten met onze huisbankier, de Rabobank, en met de Stichting Waarborgfonds Sport ten behoeve van borgstelling zijn weer gelegd, benodigde formulieren zijn onderhanden. Uiteraard is hierbij de begroting voor de komende jaren van groot belang en deze wordt dan ook hiervoor opgesteld. Daarnaast worden de jaarcijfers over het afgelopen jaar (tot en met 31-10-2016) versneld samengesteld. We verwachten dat we op korte termijn de definitieve aanvraag voor de financiering kunnen indienen.

Er is een plan van aanpak samengesteld en inmiddels zijn de inmetingen van ons paviljoen door Kolsteren Projecten uitgevoerd. Op het moment dat u dit leest zullen de eerste bouwkundige tekeningen reeds klaar zijn. Hiermee kunnen de benodigde vergunningen bij de gemeente aangevraagd gaan worden. Op 8 november staat er een afspraak gepland met de gemeente Tilburg om het traject van vergunningaanvraag door te spreken. Dit doen we om dat traject zo soepel mogelijk te laten verlopen.

We hebben binnen onze vereniging een aantal personen benaderd om de offertes voor de vernieuwing van de banen te gaan vergelijken en hierover advies uit te brengen aan de projectcommissie. Deze werkgroep bestaat uit Anouk Vromans, Gijs Pigmans en Frank de Man. Gelijktijdig zijn er contacten gelegd met Kennis van Sport met als doel de banen, ondergrond en drainagesystemen grondig en professioneel te laten keuren. Binnenkort zullen hiertoe metingen verricht worden. Hiermee voorkomen we dat we in een later stadium, bijvoorbeeld tijdens de aanleg van de banen, voor verrassingen komen te staan. De stichting Waarborgfonds Sport heeft dit overigens ook als verplichting voor borgstelling opgenomen. Kennis van Sport zal het hele traject van banenvernieuwing begeleiden.

Landmeters hebben het tracé van de gebiedontsluitingsweg (Koningsoordlaan) inmiddels uitgezet door middel van piketpaaltjes. Met de gemeente Tilburg zijn we hierover in gesprek omdat we ons niet kunnen verenigen met het voorgestelde tracé. Er is toegezegd een gewijzigd tracé uit te gaan werken.

De projectcommissie heeft een (voorlopig) tijdspad opgesteld in samenspraak en met inbreng van Kolsteren Projecten en Kennis van Sport. Onder voorbehoud van tijdige vergunningafgifte, financiële garanties en goedkeuring van leden daar waar nodig, willen we starten met de bouw van een noodvoorziening voor het paviljoen in maart/april 2017 waarna met de (ver)bouw van het paviljoen gestart zal worden. De vernieuwing van de banen en infrastructuur zal uitgevoerd worden in juni/juli 2017. Een eerdere aanleg van nieuwe banen wordt door de experts in verband met weersinvloeden afgeraden. De bedoeling is dan dat eind 2017 ons park volledig vernieuwd is en we dan weer vele jaren kunnen genieten en sporten.

De projectcommissie zal in de loop van de komende tijd nog diverse mensen binnen en buiten de club benaderen om gebruik te kunnen maken van hun specifieke expertise. Gelijktijdig willen we aan onze leden vragen zich te melden als zij denken een waardevolle bijdrage te kunnen en willen leveren aan de ontwikkeling van dit project. Aanmelden kan via het e-mailadres projectcommissie@tcderauwbraken.nl. Uit deze aanmeldingen zal een selectie gemaakt worden van mensen, bedrijven en expertises indien en op het moment dat die nodig zijn.

Zoals aan het begin van dit stuk al aangegeven zullen wij u regelmatig op de hoogte brengen van vorderingen. Tevens zullen wij een informatiewand, na het verkrijgen van de vergunningen, in ons paviljoen gaan inrichten waar eventuele documenten, tekeningen, foto’s e.d. op geplaatst gaan worden. Wij begrijpen dat de verwachtingen hoog gespannen zijn maar vragen gelijktijdig begrip voor het feit dat niet meteen de schop de grond in kan. Externe ontwikkelingen bepalen voor een groot deel de voortgang van dit project.

Namens het bestuur en de projectcommissie,

Hans Koopmans en Jan van Zantvoort