Ontwikkelingen nieuw park - Update 23-05-2017

Beste medeleden,

De afgelopen periode is er weer veel vergaderd. Met dit korte schrijven willen we u op de hoogte brengen van de stand van zaken op dit moment.

De projectcommissie heeft de afgelopen weken gesproken met de gemeente Tilburg, aangaande de koopakte van de gronden voor de gebiedsontsluitingsweg Koningsoordlaan, en over de asfaltbanen van de handbalvereniging. Dit laatste stagneert nog al waardoor e.e.a. op zich laat wachten. Juist vandaag is er hierover overleg geweest binnen de gemeente. Het exacte moment van levering van de grond kan hopelijk snel plaats vinden zodat het gelijk met onze planningen en investering mee kan lopen. Hier wordt nu door de gemeente op ingezet. Zij willen hier op korte termijn met ons afspraken over maken. Uiterlijk woensdag 24 mei ontvangen wij het concept van de koopakte.

Waar staan we nu?

Kolsteren Projecten heeft de definitieve opdracht ontvangen voor het begeleiden en laten uitvoeren van de verbouw van het paviljoen.
Er is een plan van aanpak samengesteld en inmiddels zijn de inmetingen van ons paviljoen door Kolsteren Projecten uitgevoerd. Wij hebben nu definitief opdracht gegeven de benodigde vergunningen bij de gemeente aan te vragen. We zullen dan ook de diverse aannemers benaderen voor het aanbieden van hun offertes. Als alles volgens planning gaat verlopen verwachten we met de bouw van het paviljoen in november te kunnen starten. Er zal een melding gedaan worden aan de gemeente aangaande de sloop van het oude gemeentelijke paviljoentje.

Verder zijn er afspraken met Kennis van Sport gemaakt. Zij gaan nu de plannen verder uitwerken en de definitieve offertes aanvragen met als doel de banen in augustus te gaan vernieuwen.

Gelijktijdig willen we aan onze leden vragen zich te melden als zij denken een waardevolle bijdrage te kunnen en willen leveren aan de ontwikkeling van dit project. Aanmelden kan via het e-mailadres geert-jan@kolsterenprojecten.nl Alleen zakelijke bijdragen worden in behandeling genomen. Uit deze aanmeldingen zal een selectie gemaakt worden van bedrijven en expertises indien en op het moment dat die nodig zijn. Zij zullen uitgenodigd worden passende offertes aan te bieden.

Zoals altijd bepalen externe ontwikkelingen helaas nog voor een groot deel de voortgang van dit project.

Namens het bestuur en de projectcommissie,

Hans Koopmans en Jan van Zantvoort