Baanreglement

1. ALGEMENE REGELS

1.1 Het tennispark is behoudens uitzonderlijke omstandigheden gedurende het gehele jaar dagelijks geopend van 08:30 tot 23:00 uur.

1.2 Er wordt gespeeld in tenniskleding. De banen mogen uitsluitend op tennisschoenen, geschikt voor kunstgras en smashcourt, worden betreden.

1.3 Voor reservering van banen ten behoeve van evenementen, dient de organiserende commissie vooraf overleg te plegen met het bestuur, een en ander conform het gestelde in het huishoudelijk reglement. De overeengekomen reserveringen worden op het digitaal afhangbord aangegeven door leden van de organiserende commissie of door het bestuur.

1.4 Bij wangedrag wordt men door het bestuur of een verantwoordelijk commissielid tot de orde geroepen, waarbij het bestuur bevoegd is sancties op te leggen.

1.5 Bij niet nakoming van het baanreglement en daaruit voortvloeiende materiele schade, kan het bestuur de betreffende leden aansprakelijk stellen en de geleden schade op hen verhalen.

2. BAANONDERHOUD

2.1 Alle personen die onze banen bespelen zijn mede verantwoordelijk voor de toestand van de banen en het onderhoud ervan.

2.2 Het onderhoud van de banen door daartoe via het bestuur aangestelde personen geniet voorrang boven de verenigingsactiviteiten. Aanwijzingen van deze personen dienen strikt te worden opgevolgd.

2.3 Indien gewenst kan een smashcourtbaan, naar eigen inzicht en voorafgaand aan het bespelen, geveegd te worden. Nadat de baan in gebruik is geweest, dient zij schoon te worden achtergelaten.

2.4 Door het bestuur zijn leden aangesteld, die bepalen of al dan niet gespeeld kan worden, gelet op de toestand van de banen. Middels het toegangshek en de website wordt dit aan de leden duidelijk gemaakt.

2.5 In de winterperiode de tennis- en padelbanen niet gebruiken:

 • bij sneeuw. Sneeuw dient op natuurlijke wijze te verdwijnen;
 • bij ijzel, of bij een temperatuur van –10 gr.C. of minder;
 • bij opdooi na een periode van strenge vorst.

2.6 Het is verboden op de banen:

 • te roken;
 • glaswerk naar de baan mee te nemen.
 • kauwgom te deponeren anders dan in de daarvoor bestemde bakken.

3. BAANBESTEMMING

3.1 Voor alle beschikbare en bespeelbare banen geldt het volgende:

 • Junioren tot en met 11 jaar mogen spelen van 08:30 tot 19:00 uur.
 • Junioren van 12 t/m 17 jaar mogen spelen van 08:30 tot 22:00 uur.
 • Senioren mogen spelen van 08:30 tot 23:00 uur.

3.2 Bij evenementen worden maximaal 9 banen gereserveerd door de betreffende commissie. Er zijn in principe 1 banen ter beschikking voor “vrij” tennissen.

3.3 Training:

 • wordt op het digitaal afhangbord aangegeven;
 • het weekend blijft in principe vrij van training;
 • training vindt plaats op maximaal twee banen.

4. AFHANGREGELS

4.1 Reserveren van banen op het digitaal afhangbord is alleen toegestaan:

 • met de geldige tennispas of de geldige introductiepas, en
 • door de op de tennispas vermelde personen.

4.2 Het afhangen geschiedt uitsluitend met de bedoeling zelf te spelen. Indien men om welke reden dan ook van de afhanging geen gebruik maakt, wist men de eigen afhanging en stelt men de houders van de later afgehangen passen in kennis van de mogelijkheid eerder te spelen. De aldus vrijgekomen ruimte mag niet worden benut door derden, tenzij met instemming van alle rechthebbenden.

4.3 Bij enkelspel hangt men af voor een uur. Bij een enkelspel dienen twee personen gelijktijdig af te hangen

4.4 Bij dubbelspel hangt men af voor een uur. Bij een dubbelspel dienen 4 personen gelijktijdig af te hangen.

4.5 De speeltijd vangt aan op een kloktijd met een veelvoud van 5 minuten.

4.6 Opnieuw afhangen voor dezelfde baan (doorhangen) en nieuw afhangen voor een andere baan is niet toegestaan, zolang de afgehangen periode niet geheel is verstreken.

4.7 Wanneer op enig moment meerdere smashcourtbanen ter beschikking zijn, dient te worden afgehangen op een vrije baan zodat de reeds spelende leden op dezelfde baan kunnen blijven spelen.

4.8 Vanaf het moment van afhangen blijft men op het tennispark De afhanging vervalt zodra men het tennispark verlaat.

4.9 Afhangen is niet mogelijk voor banen die zijn gereserveerd voor training of evenementen. Hiervan wordt door daartoe bevoegde personen melding gemaakt op het digitaal afhangbord.

4.10 Personen die aan evenementen of training deelnemen, mogen tot aan de beëindiging van die deelname niet afhangen. Het inspelen voor evenementen geschiedt uitsluitend op de voor de evenementen beschikbaar gestelde banen.

4.11 Alleen het bestuur of een verantwoordelijk commissielid is bevoegd - met inachtneming van het baanreglement - een afhanging ongedaan te maken. Indien er onreglementair is afgehangen mag men wel, in termen van redelijkheid, het medelid verzoeken de afhanging zelf ongedaan te maken.

4.12 Bij opzettelijke overtreding van de afhangregels dient melding te worden gedaan bij het bestuur.

5. INTRODUCTIE

5.1 Leden mogen maximaal 5x per jaar iemand introduceren.

5.2 Een en dezelfde persoon mag per seizoen maximaal 5x geïntroduceerd worden.

5.3 De prijs voor een introducé bedraagt € 7,50 per uur. Hiervoor een introducépas afgegeven en dient afloop te worden overhandigd aan de dienstdoende bardienst.

5.4 Achter de bar ligt het introductieboek, waarin de naam van degene die geïntroduceerd wordt en van degene die introduceert, genoteerd moet worden door de dienstdoende bardienst.

5.5 De introducé ontvangt een introducépas die gebruikt moet worden op het digitaal afhangbord. Het introducerende lid is verantwoordelijk voor:

 • inschrijving van de introductie en betaling van het verschuldigde bedrag;
 • naleving van het baanreglement door de te introduceren persoon;
 • het inleveren van de pas.

5.6 Tijdens competitie of evenementen is introductie niet toegestaan.

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.