Privacy beleid

TPC de Rauwbraken hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TPC de Rauwbraken houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als TPC de Rauwbraken zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens leden TPC de Rauwbraken

Persoonsgegevens van leden van TPC de Rauwbraken worden door de club verwerkt ten behoeven van de volgende doelstellingen:

 • Ledenadministratie
 • Contributieheffing
 • Aanmelding bij de bond (KNLTB)
 • Toegangscontrole park
 • Het elektronisch afhangbord
 • Bardienstplanning
 • Ledenlijst voor leden
 • Kassasysteem clubhuis zodat betaald kan worden met de clubpas
 • Aanvraag subsidie gemeente Tilburg voor jeugdleden
 • Informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan TPC de Rauwbraken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, roepnaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoon, e-mailadres, banknummer, pasfoto

Uw persoonsgegevens worden door TPC de Rauwbraken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking persoonsgegevens van leden met specifieke certificaten

Persoonsgegevens van leden met specifieke certificaten worden door TPC de Rauwbraken verwerkt ten behoeven van de volgende doelstellingen:

 • Naleving eisen met betrekking tot bewust alcohol schenken door bardienstvrijwilligers
 • Bediening van AED apparaat

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Voldoen aan wettelijke verplichting;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan TPC de Rauwbraken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, telefoon, emailadres

Uw persoonsgegevens worden door TPC de Rauwbraken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode van lidmaatschap van certificaathouder

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door TPC de Rauwbraken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TPC de Rauwbraken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, telefoon, e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door TPC de Rauwbraken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens deelnemers evenementen

Persoonsgegevens van deelnemers aan evenementen worden door TPC de Rauwbraken verwerkt ten behoeven van de volgende doelstelling(en):

 • Wedstrijdschema
 • Vermelding uitslagen
 • Incasso voor kosten deelname
 • Informatieverstrekking evenement
 • Uitnodiging deelname vervolg-evenement

grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving voor deelname aan een evenement

Voor bovenstaande doelstellingen kan TPC de Rauwbraken de volgende gegevens van u vragen:

 • Naam, roepnaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, banknummer

Uw persoonsgegevens worden door TPC de Rauwbraken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de voorbereiding en tijdens het evenement daarna maximaal 1 jaar om deelnemers te kunnen benaderen voor een eventueel vervolgevenement.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door TPC de Rauwbraken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief ;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TPC de Rauwbraken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door TPC de Rauwbraken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, sponsor-, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door TPC de Rauwbraken verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TPC de Rauwbraken de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, adres, telefoon, e-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door TPC de Rauwbraken opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect,stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de website van TPC de Rauwbraken;
 • Het versturen en ontvangen van email voor het domein tcderauwbraken.nl;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van afhangen van banen;
 • Het verzorgen van betalingen via het kassasysteem;
 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU of partijen uit de VS die niet gecertificeerd zijn volgens het privacy shield framework.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

TPC de Rauwbraken bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens TPC de Rauwbraken van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
TPC de Rauwbraken
Rauwbrakenweg 44
5056 EJ, Berkel-Enschot
[email protected]

(c) Privacy beleid TC de Rauwbraken - Versie mei 2018