Vertrouwenspersonen

Gedragsregels en vertrouwenspersonen ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag TPC de Rauwbraken

12 juni 2018

Het gedragsreglement, pesten en agressie, bedreiging en seksuele intimidatie is van belang voor iedereen die aan sport doet of betrokken is bij de sport. Ze zijn bedoeld om de tennisser, vrijwilligers en begeleiders/coaches een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan. Het is onmogelijk een opsomming te geven van wat wel en wat niet toelaatbaar is, omdat dit van persoon tot persoon verschillend is.

Dat een volwassen tennisser, vrijwilliger of begeleider/coach geen seksuele relatie met een minderjarige tennisser mag aanknopen is voor iedereen vanzelfsprekend, maar vaak is het minder duidelijk en dus ingewikkelder. Als je goed met elkaar omgaat in een gelijkwaardige relatie, kunnen grapjes of aanrakingen best acceptabel zijn. Het wordt anders als dit te ver gaat, ook al is er niet direct sprake van opzet. Een opmerking kan onbedoeld toch kwetsend overkomen.

Grenzen worden vaak vrijwel ongemerkt en stap voor stap overschreden. Iedere tennisser moet kunnen aangeven waar zijn of haar grenzen liggen, zonder dat dit als flauw of preuts wordt ervaren of uit angst of schaamte of gezichtsverlies dit niet durven te melden.

Als bestuur van TPC de Rauwbraken hechten wij veel waarde aan een goede sfeer binnen onze vereniging waar naast tennis op alle niveaus ook ruimte is voor sociale contacten en gezelligheid. Onze leden moeten zich thuis voelen op het park en om dat zo te houden willen we aandacht schenken aan dit moeilijke onderwerp. Het NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie een aantal gedragsregels opgesteld die van belang zijn voor iedereen die aan sport doet. Informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van NOC*NSF (www.nocnsf.nl).

Verantwoordelijkheid vrijwilliger begeleider/coach

Respecteer de persoonlijke grenzen van de tennisser met betrekking tot diens levensovertuiging, ras, geslacht, culturele achtergrond of seksuele geaardheid en ondersteun haar/hem zoveel mogelijk in het stellen van grenzen naar anderen toe.

De vrijwilliger begeleider/coach onthoudt zich van elke vorm van pesten, seksuele intimidatie of misbruik. In een relatie met een tennisser kunnen gevoelens ontstaan die zich niet verhouden met de relatie tot trainen, begeleiden en dergelijke zoals verliefdheid, afkeer of agressie. Beide partijen moeten hierop alert zijn en voorkomen dat deze relatie zich verder ontwikkelt.

Jeugdige tennissers die aanvankelijk positief staan tegenover sensueel contact omdat zij bijvoorbeeld verliefd zijn op de begeleider realiseren zich vaak pas achteraf dat hun instemming met de toenaderingspoging niet 'echt' was en daarmee ongewenst.

Een aai over de bol of een arm om de schouder moet natuurlijk kunnen maar doe dit zodanig dat het niet als seksueel intimiderend wordt ervaren. Voorkom dat verbaal of non-verbaal gedrag aanleiding geeft tot een ongemakkelijke of ongewenste situatie.

De omgang met (vermoedens van) pesten, seksuele intimidatie/misbruik

De schade die slachtoffers van seksuele intimidatie oplopen is ernstig. Ook de gevolgen van discriminatie en pesten dienen niet te worden onderschat. Zwijgen over vermoedens of signalen kan tot gevolg hebben dat de situatie voortduurt of dat ook anderen het slachtoffer worden. Het is daarom belangrijk dat er altijd melding wordt gemaakt van (vermoedens van) pesten, agressie en /of seksuele intimidatie of misbruik binnen de vereniging. Daarbij moet duidelijk worden gemaakt dat een melding niet gelijk staat aan een beschuldiging. Melden heeft ten doel dat vermoedens worden onderzocht. Dit is in het belang van het slachtoffer, maar ook in het belang van de beschuldigde ingeval het vermoeden niet blijkt te kloppen.

Alles serieus nemen houdt ten eerste in dat niet alleen concrete klachten, maar ook vermoedens en geruchten serieus worden onderzocht. Alles serieus nemen houdt ten tweede in dat alle vormen van pesten en seksuele intimidatie serieus worden genomen en dat wij niet alleen oog hebben voor de ernstige vormen. Ook tegen kleinere grensoverschrijdingen moet worden opgetreden. Deze komen het meest voor en zijn een signaal voor een klimaat waarin ernstiger vormen eerder plaatsvinden. Uit ervaringen van slachtoffers blijkt bovendien dat de (seksuele) intimidatie meestal heel geleidelijk en met kleine grensoverschrijdingen is begonnen. Het is dus van wezenlijk belang deze grensoverschrijdingen tijdig te signaleren en aan te pakken: bijvoorbeeld door een gesprek aan te gaan en gedragsafspraken te maken.

Wat zijn de mogelijkheden?
 • De betreffende persoon op zijn gedrag aanspreken
 • Melden aan de vertrouwenspersoon die door TC de Rauwbraken hiervoor is aangesteld
 • Melden aan het bestuur dat vervolgens kan doorverwijzen naar een van de vertrouwenspersonen
Vertrouwenspersoon

TPC de Rauwbraken heeft, vooruitlopend op de definitieve benoeming tijdens de Algemene Ledenvergadering, 2 vertrouwenspersonen aangesteld. Deze kunnen worden ingeschakeld indien er een vermoeden is van pesten en seksuele intimidatie. Deze vertrouwenspersonen zijn:

 

Jack Wijffels (tel. 06-22187728, e-mail [email protected])

Anita de Beer (tel. 06-51224811 e-mail [email protected])

 
 
Wat doen deze vertrouwenspersonen?
 • Luisteren naar klachten en problemen.
 • Melding van klacht en/of probleem aan het bestuur. Dit kan anoniem en is altijd vertrouwelijk.
 • Nagaan of bemiddeling of informele afhandeling van de klacht wenselijk is
 • In overleg met de hulpvrager een plan van aanpak maken.
 • Eventuele doorverwijzing naar (professionele) hulpverlening.
 • Ondersteunen van de hulpvrager bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte bij justitie.
 • Nazorg verlenen.

U kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de KNLTB via onderstaande link:

https://www.knltb.nl/over-knltb/fair-play/vertrouwenspersonen/

Begripsbepalingen
 • Agressie en bedreiging
  Het welbewust verbaal uiten of gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een lid van de vereniging
 • Pesten
  Het herhaaldelijk uitoefenen van psychische mishandeling door een persoon of een groep
 • Seksuele intimidatie
  Iedere vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
 • Seksueel misbruik
  Omvat alle seksuele handelingen die iemand gedwongen wordt uit te voeren, te ondergaan of getuige van te zijn.
 • Discriminatie
  Het ongeoorloofd onderscheid maken tussen mensen en groepen op basis van ras, seksuele gerichtheidhandicap en leeftijd.
 • Begeleider
  Onder begeleider wordt verstaan, trainers, coaches, begeleiders, vrijwilligers bestuurders, en ieder ander die betrokken is bij het begeleiden van activiteiten en de tennisser zelf.